Política de privacidade

Quen é o responsable do tratamento?

 • Nome da entidade: Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL)

 • CIF: G-15542897

 • Domicilio social: rúa da Seca, 20, 3ºD, 36002 Pontevedra

 • Número no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia: 2004-7477-1

 • Teléfono: +34 629571950

 • Correo electrónico: info@ctnl.gal

 
Con que finalidade tratamos os seus datos?

 • Atender as súas consultas xa sexa mediante o formulario de contacto ou o chat interactivo.
 • Facilitar o uso do web mediante cookies. Consulte a nosa política de cookies.
 • Dispor dos seus CV para procesos de selección.
 • Tamén tratamos datos que intercambiamos en correos electrónicos.
 • Mantelo/a informado dos nosos produtos e servizos mediante envíos de comunicacións electrónicas a través da subscrición a newsletter ou comunicacións puntuais.

 
Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Case todos os tratamentos se basean no consentimento da persoa interesada aínda que ás veces tratamos datos que compilamos en feiras, outras páxinas ou actuacións comerciais con base no noso interese lexítimo. Nese caso informámolo/a dos dereitos que o/a asisten de forma puntual.
 
Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os datos recolleitos a través de formularios de contacto ou recolleitos mediante cookies consérvanse durante o tempo preciso para atender a súa solicitude ou prestar o servizo asociado ao seu propósito.
 
Os datos de subscricións a boletíns consérvanse mentres non sexan cancelados pola persoa interesada.
 
Os datos relativos aos seus CV non se conservarán durante períodos superiores a 24 meses.
 
A quen se comunican os seus datos?

Os datos que nos facilite trataranse de forma confidencial, adoptando todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, garántese tamén que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.

Non se cederán os datos persoais a terceiros, excepto por obriga legal. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade responsable da base de datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/ou as entidades a quen llos comunicou -en todo caso sempre coa correspondente autorización outorgada pola persoa usuaria-, están obrigadas a observar o segredo profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando, no posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, subtraccións e/ou a perda dos datos, co obxecto de procurar o correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do fornecedor, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios deste sitio web.
 
Cales son os seus dereitos?

A persoa titular dos datos ten dereito a: 

 • Acceder aos seus datos
 • Rectificar os seus datos
 • Suprimir os seus datos
 • Portar os seus datos a outro responsable
 • Oporse a todo ou parte do tratamento
 • Limitar o uso dos seus datos persoais

 
En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos, en rúa Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

Esta cláusula adicional está actualizada a maio de 2018.